dovedné ruce
Pravidla užívání internetového serveru www.dovedneruce.cz
 • VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  • Server: virtuální obchodní místo pod doménou dovedneruce.cz, určené ke zprostředkování nákupu a prodeje řemeslných výrobků, uměleckých předmětů, výrobků zdravotně znevýhodněných spoluobčanů a použitého zboží.
  • Provozovatel serveru: Jitka Čurdová, místo podnikání Blatouchová 203, 251 62 Mukařov – Srbín, IČ: 74981617.
  • Uživatel: fyzická osoba starší 18ti let a plně způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném příslušném rejstříku, která se zaregistrovala a akceptovala Pravidla užívání Serveru, a to buď jako kupující nebo jako současně prodávající a kupující.
  • Profil: uživatelský účet, pod kterým Uživatel na Serveru vystupuje.
  • Zboží: movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem obchodování na Serveru podle Pravidel užívání.
 • ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SERVERU
  • Tato Pravidla užívání upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem serveru a Uživatelem a mezi Uživateli navzájem související s užíváním Serveru.
  • Provozovatel serveru se zavazuje umožnit registrovaným Uživatelům užívání Serveru v rozsahu a za podmínek dále uvedených. Podmínkou nabízení zboží nebo jeho koupě na Serveru (užívání Serveru) je registrace. Nezbytnou podmínkou registrace je akceptace Pravidel užívání. Před úpravou v Pravidlech užívání má přednost pouze případná odchylná úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z užívání Serveru uzavřená v písemné formě. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo nepovolit registraci, popř. zrušit registraci stávajícímu Uživateli nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to i bez udání důvodu. Provozovatel serveru nijak nezaručuje nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu Serveru.
  • Registrace se ověřuje pomocí zaslaného e-mailového potvrzení Provozovatelem Serveru. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné.
  • Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, přezdívku pod kterou bude na Serveru vystupovat, uživatelské jméno, přihlašovací heslo a adresu. Fyzická osoba – podnikatel je dále povinna uvést při registraci IČ, popř. DIČ.
  • Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, IČ a popř. DIČ, jméno a příjmení osoby na Serveru za právnickou osobu vystupující, e-mailovou adresu, přezdívku, pod kterou bude právnická osoba na Serveru vystupovat, uživatelské jméno, přihlašovací heslo a adresu sídla.
  • Uživatel – prodávající (fyzická i právnická osoba) je krom výše uvedeného povinen uvést při registraci bankovní účet, způsob dopravy a platební podmínky.
  • Provozovatel serveru nenese odpovědnost za nesprávné nebo neúplné údaje uvedené Uživatelem.
  • Uživatel je povinen Provozovatele serveru informovat o změně kteréhokoliv údaje poskytnutého Provozovateli serveru při registraci, a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící; přezdívku zadanou při registraci nelze změnit. Změnu registračních údajů Uživatele – prodávajícího (fyzická i právnická osoba) může provést pouze Provozovatel serveru, v případě potřeby změny těchto údajů proto Uživatel musí o změnu registračních údajů požádat (vyplněním formuláře pod ikonou „Kontakt“). V ostatních případech mají uživatelé přístup ke svým údajům a mohou je změnit.
  • Provozovatel serveru je oprávněn poskytnout údaje o Uživateli jinému Uživateli pouze za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Uživateli.
  • Uživatelé jsou také oprávněni žádat o jejich odstranění z databáze Serveru.
  • Uživatelé mohou vlastnit více než jeden profil, nejsou však oprávněni je používat k porušování Pravidel užívání (např. vyhýbání se placení provizí).
 • NÁKUP ZBOŽÍ
  • Nakupující je srozuměn s tím, že Provozovatel serveru není prodávajícím a za prodávané zboží proto nijak neodpovídá. Dále je srozuměn s tím, že jím objednávané zboží může pocházet od více prodávajících, tedy že jeho objednávka nemusí být akceptována v celém rozsahu a zboží nemusí být dodáno současně. Nakupující bere rovněž na vědomí, že objednávka zboží od více prodávajících v sobě obsahuje také více nákladů na dopravu zboží (zpravidla poštovné) a že náklady na dopravu zboží (zpravidla poštovné) i při objednávce od jediného prodávajícího mohou narůstat adekvátně většímu množství objednaného zboží. Celková kupní cena včetně konečné výše nákladů na jeho dopravu je však vždy zobrazena při finalizaci objednávky.
  • Akceptací objednávky vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a nakupujícím. Odeslaná objednávka je pro nakupujícího závazná.
  • Nakupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje Provozovateli serveru. Kupní cenu platí přímo prodávajícímu, a to zpravidla předem na účet prodávajícího (popřípadě jinak dle platebních podmínek prodávajícího).
  • Od kupní smlouvy lze odstoupit i bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zboží. Vrácené zboží musí být zabaleno, nepoškozeno a bez známek používání. Prodávající má v případě odstoupení nakupujícího od kupní smlouvy právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním zboží.
 • PRODEJ ZBOŽÍ
  • Zboží je třeba vložit do kategorie a v ní dále do příslušné podskupiny, která nejlépe odpovídá charakteru zboží. Pro každou podskupinu platí pravidlo „pěti prověřených prodávajících“, které znamená, že nabídka zboží v příslušné kategorii je vyhrazena pěti prodávajícím, kteří dosahují největších obratů nebo kteří jsou do této podskupiny zařazeni Provozovatelem serveru na základě jeho vlastního uvážení. Zboží dalších prodávajících je automaticky umístěno a kupujícím se jeho nabídka zobrazuje v kategorii Čekárna, dokud není Provozovatelem serveru přeřazeno do příslušné podskupiny. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zboží prodávajícího bez ohledu na jím dosahovaný obrat z příslušné podskupiny přesunout do kategorie Čekárna a naopak. 
   Název, popis ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje prodávajícího (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, odkaz na www apod.). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného nebo obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse apod. Název zboží ani popis zboží nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání, ani elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků k ovlivnění obsahu nebo prodejnosti zboží.
  • Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a věrně popisovat skutečnost (u fotografií je vhodné používat i doplňující fotografie). Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo vyvolání mylného dojmu návštěvníků o nabízeném zboží. Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie, na které nemá prodávající autorská práva apod.).
  • Provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah popisu zboží a vyhrazuje si právo odstranit či změnit popis zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv duševního vlastnictví ze strany prodávajícího.
  • Je zakázáno nabízet služby.
  • Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. potraviny bez dodržování hygienických norem daných zákonem, výrobky z drahých kovů bez příslušné registrace).
  • Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření Serveru, k němuž nemá prodávající vlastnická práva nebo zboží, které je zastaveno nebo dispozice s ním jinak omezeny, dále zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, pornografii či erotické materiály a výrobky, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví a autorských práv, zboží určené k propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.
  • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo odstranit zakázané zboží ze systému a ve výjimečných případech odstranit i jiné zboží ze Serveru i bez udání důvodu.
  • V zájmu zachování přehlednosti nabídky zboží mohou být zakládány nové kategorie zboží a podskupin v nich, stejně jako tyto rušeny či měněny jejich názvy.
  • V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost výrazně upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např. ilustrační fotografie, zobrazení je 3D vizualizací apod.).
  • Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.
  • Veškeré prodávajícím uváděné a zobrazené ceny u nabízeného zboží, jsou cenami včetně DPH.
  • Prodávající má možnost nabízené zboží na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží. Systém neumožňuje prodávajícímu nabízené zboží ze Serveru zcela odstranit, tuto možnost má pouze Provozovatel serveru.
  • Prodávající je informován o zájmu nakupujícího prostřednictvím vnitřní pošty (v doručené poště) a také e-mailem. Veškerá komunikace mezi prodávajícím a nakupujícím vždy probíhá pomocí vnitřní pošty.
  • Prodávající není povinen objednávku nakupujícího akceptovat, a to buď zcela, nebo částečně.
  • Prodávající se zavazuje odeslat zboží bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky (popř. zaplacení kupní ceny).
  • Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat s nakupujícím o možnosti prodeje mimo Server (odkaz na vlastní obchod/e-shop, návod jak vyhledat vlastní obchod/e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes Server (kompenzace či vzájemný zápočet).
  • Provozovatel serveru upozorňuje, že vložené zboží nebo jeho případně změny se mohou veřejně zobrazit s určitým časovým odstupem (vlivem uchovávání dočasných souborů na straně Uživatelů nebo vlivem dočasných souborů na straně Serveru).
 • PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ
  • Vystavení zboží prodávajícím je zcela zdarma. Provozovatel serveru účtuje pouze provizi z uskutečněného prodeje, její výše činí 10 % z kupní ceny bez DPH a nákladů na dopravu zboží. Nárok Provozovatele serveru na provizi vznikne okamžikem doručení objednávky do systému. V případě zrušení objednávky, nebo pouze částečného splnění objednávky, informujte Provozovatele vyplněním formuláře pod ikonou „Kontakt“.
  • O provizi je prodávající informován v záložce „Provize za objednávky“ ve svém Profilu. Provozovatel serveru je povinen vždy na konci každého kalendářního měsíce (za současného splnění podmínky, že provize činí více než 300,- Kč) prodávajícímu provize souhrnně vyúčtovat zálohovou fakturou. Tuto povinnost Provozovatel serveru splní vyhotovením zálohové faktury a jejím umístěním do záložky „Zálohové faktury“ v Profilu konkrétního Uživatele (prodávajícího). Po zaplacení provize vystaví Provozovatel serveru řádný daňový doklad, který bude umístěn do záložky „Vystavené faktury“. V případě že provize na konci měsíce bude nižší než 300,- Kč, přesouvá se její hodnota do dalšího měsíce. Pokud provize nedosáhne částky 300,- Kč během 6ti měsíců, vyúčtuje Provozovatel serveru její skutečnou výši.
  • Provize jsou splatné do 10ti dnů od vystavení zálohové faktury, provizi je prodávající povinen zaplatit bezhotovostním převodem na účet Provozovatele serveru označeným v zálohové faktuře.
  • V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je Provozovatel serveru oprávněn zrušit účet Uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky a nepovolit opětovnou registraci na Serveru; tím nejsou dotčena zákonná práva věřitele vyplývající z prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku.
  • Provozovatel serveru není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a nakupujícím a prodávající nemá nárok na vrácení provize v případě sporu s nakupujícím.
 • HODNOCENÍ
  • Po dokončení obchodní transakce může jak nakupující, tak prodávající udělit komentář (kladný či záporný) v poli „hodnocení“ v detailu objednávky. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo v odůvodněných případech hodnocení Uživatele odstranit.
 • PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE
  • Je zakázáno uveřejňování přímých osobních a kontaktních údajů v komentářích, diskusích a v dalších komunitních prvcích Serveru.
  • Uživatelé nejsou v souvislosti s užíváním Serveru oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Serveru nebo by ho mohly nepřiměřeně zatěžovat, nejsou dále oprávněni jakýmkoliv způsobem do zprostředkovatelského systému zasahovat, měnit či blokovat jeho obsah či jakkoli narušovat činnost systému. Obsah umístěný na internetových stránkách podléhá autorskoprávní ochraně, jeho rozmnožování je nepřípustné.
  • Je zejména zakázáno vkládat reklamní upozornění či hyperodkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na Serveru (nikoli s odkazem mimo Server) a vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako spam (zejména zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích).
  • Uživatelé jsou povinni zdržet se jednání, které by bylo možné kvalifikovat jako nekalá soutěž ve smyslu ust. § 44 obch. zák. (zák. č. 513/1991 Sb.).
  • Je zakázáno, pomocí komunitních prvků Serveru (diskuze, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu Provozovatele serveru či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči Provozovateli serveru a jeho zaměstnancům.
  • Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodávající a nakupující. Negativní hodnocení (záložka Hodnocení) není klasifikováno jako poškozování. Případné spory lze řešit vnitřní poštou nebo kontaktováním Provozovatele serveru.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Uživatel je povinen uvádět pravdivé osobní údaje. Registrací dává Uživatel Provozovateli serveru souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů. Není-li tento souhlas Uživatelem odvolán, platí po celou dobu platnosti registrace Uživatele. Zpracování osobních údajů Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Provozovatel serveru je oprávněn předat osobní údaje Uživatele jinému Uživateli (prodávajícímu, nakupujícímu) pouze v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a v souvislosti s uplatňováním práv vzniklých nesplněním povinností Uživatelů vyplývajících z kupní smlouvy mezi nimi uzavřené (nezaplacení kupní ceny, nedodání zboží apod.).
  • Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel serveru použil jeho osobní údaje ke kontaktování Uživatele za účelem zasílání obchodních sdělení.
  • Provozovatel serveru prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je u tohoto úřadu registrován jako správce dat.
 • SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ
  • Vložením fotografií dává prodávající práva k jejímu užití k propagaci Serveru a souhlasí s tím, aby Provozovatel serveru poskytl tyto fotografie třetím osobám (například vydavatelům periodického a neperiodického tisku, provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání), vždy však výhradně za účelem popularizace serveru a vždy pouze ve spojení s názvem Serveru.
  • Provozovatel serveru je oprávněn za účelem podpory prodeje zboží a zasílání obchodních sdělení publikovat nabídky zboží Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zrušit registraci (vyloučit z užívání Serveru) ty Uživatele, kteří nedodržují Pravidla užívání Serveru, případně nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s Provozovatelem serveru.
  • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo změnit poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i tyto Pravidla užívání, a to i bez předchozího upozornění.
  • Uživatel může svou registraci ukončit výpovědí doručenou Provozovateli serveru e-mailem prostřednictvím kontaktního formuláře. Poté bude Uživatel vyzván k potvrzení výpovědi vnitřní poštou. Při opětovném potvrzení je Provozovatel serveru povinen bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi registraci zrušit.
| 2009 © DovedneRuce.cz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! graphica.cz